Korzyści z zastosowania technologii „Melody”

Opublikowano: 21.05.2012 r.

KORZYŚCI  ŚRODOWISKOWE 1\ Koła turbinowe efektywnie mieszają wodę z powietrzem atmosferycznym. Proces ten umożliwia naturalny biologiczny rozkład substancji organicznych i rozdrobnienie pozostałych zanieczyszczeń rzecznych. Jest to szczególnie korzystne zjawisko, zwłaszcza przy mocno zanieczyszczonych terenach przybrzeżnych, zanieczyszczonych ciekach przemysłowych, czy kanałach ściekowych. KOŁA TURBINOWE RESTYTUUJĄ (łac. restitutio 'przywrócenie') NATURALNE ŚRODOWISKO. 2\ Dodatkowo silnie napowietrzona woda korzystnie dotlenia […]

KORZYŚCI  ŚRODOWISKOWE

1\ Koła turbinowe efektywnie mieszają wodę z powietrzem atmosferycznym. Proces ten umożliwia naturalny biologiczny rozkład substancji organicznych i rozdrobnienie pozostałych zanieczyszczeń rzecznych. Jest to szczególnie korzystne zjawisko, zwłaszcza przy mocno zanieczyszczonych terenach przybrzeżnych, zanieczyszczonych ciekach przemysłowych, czy kanałach ściekowych.

KOŁA TURBINOWE RESTYTUUJĄ (łac. restitutio 'przywrócenie') NATURALNE ŚRODOWISKO.

2\ Dodatkowo silnie napowietrzona woda korzystnie dotlenia ryby oraz wzbogaca życie biologiczne fauny i flory rzecznej i przybrzeżnej.

KOŁA TURBINOWE WZBOGACAJĄ PRZYBRZEŻNĄ FAUNĘ I FLORĘ.

3\ Do obiektów emitujących hałas zalicza się łopatki kół turbinowych w miejscu ich styku z nurtem. Praca multiplikatora zespolonego z prądnicą jest wygłuszona poprzez szczelną obudowę. Poziomy dźwięku uzyskane droga symulacji komputerowej propagacji hałasu w środowisku pokazują, że wartości dopuszczalne określone pod kątem ograniczenia uciążliwości hałasowej dla ludzi nie będą przekraczane. Klimat akustyczny terenów sąsiadujących z inwestycją nie ulegnie pogorszeniu w stopniu powodującym dyskomfort ludzi zamieszkujących najbliższe budynki mieszkalne.

Obliczenia dotyczą średniego poziomu ciśnienia akustycznego powodowanego przez urządzenia w czasie pracy ciągłej mierzone z odległości 1,0 m od urządzeń na poziomie 1,5 m nad poziomem pracy, odniesione do poziomu ciśnienia odniesienia wynoszącego 20 μPa, obliczone zgodnie z normami polskimi PN-81/N-01306 i PN-EN ISO 3746.

Emitowany dźwięk jest przyjemny dla ludzi – sprowadza skojarzenia z naturalnymi kaskadami wodnymi – stąd też nazwa technologii – MELODY.

KOŁA TURBINOWE Z UWAGI NA SWÓJ WOLNY OBRÓT, SPOKOJNĄ PRACĘ I PRZYJEMNE DŹWIĘKI KORZYSTNIE WPŁYWAJĄ NA SYSTEM PSYCHOEMOCJONALNY CZŁOWIEKA.

 

KORZYŚCI  DLA  GOSPODARKI  WODNEJ

  1. Umacnianie i stabilizacja dna rzecznego – konstrukcja zespołu posadowienia elektrowni wpuszczona w dno rzeczne zapobiega erozji dennej.
  2. Rozbijanie i pochłanianie energii rzeki w czasie stanów normalnych, wysokich i powodzi na skutek absorpcji nadmiernej energii strumienia wody rzecznej przez koła turbinowe.
  3. Zabezpieczanie brzegów za urządzeniem (zestawem urządzeń) poprzez obniżenie prędkości nurtu, co skutkuje brakiem erozji brzeżnej i dennej – wymyć, osunięć, itp.

 

KORZYŚCI  GOSPODARCZE

OFEROWANY SPOSÓB NA MAŁE ELEKTROWNIE RZECZNE JEST POZYSKIWANIEM ENERGII RZEKI BEZ BUDOWANIA TAM, ZAPÓR I SPIĘTRZEŃ RZECZNYCH, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ PRZEMIESZCZANIE SIĘ RYB I INNYCH ORGANIZMÓW ŻYWYCH, POWODUJĄ ZAMULANIE SIĘ ROZLEWISK RZECZNYCH ORAZ UTRATĘ TERENÓW ZALEWOWYCH KORZYSTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ODDZIAŁYWANIA MIKROKLIMATU RZEKI NA ŚRODOWISKO.

OFEROWANY SPOSÓB JEST TAKŻE ROZWIĄZANIEM TANIM I SZYBKIM W ZASTOSOWANIU.

NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA WYPRODUKOWANIE ANALOGICZNEJ MOCY W TRADYCYJNY SPOSÓB SĄ DUŻO WYŻSZE.

SYSTEM POZWALA NA POSZERZANIE MODUŁOWE – SEGMENTOWE. MOŻE BYĆ ROZWIJANY W FORMIE KONCENTRYCZNEJ ORAZ W SPOSÓB BARDZO ROZPROSZONY.

STWARZA NOWE MIEJSCA PRACY DLA TERENÓW MAŁO AKTYWNYCH.

PRACUJE W SPOSÓB CIĄGŁY PRZEZ CAŁY ROK (POZA OKRESEM KONSERWACJI).

Inwestycja pozwoli na produkcję energii elektrycznej bez zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych, jakie towarzyszą generowaniu energii przez spalanie paliw kopalnych w elektrociepłowniach tradycyjnych.

Zwrot energii do sieci – rozwiązanie oparte o falownik i moduł zwrotu energii do sieci.

Korzyści z zastosowania takiego rozwiązania:

– małe straty mocy (ok 200W tylko na module zwrotu energii do sieci),

– rozwiązanie posiada certyfikaty zgodności z normami CE i UL oraz zapewnia zgodność z europejskim dyrektywami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC szczegóły poniżej.

I NAJWAŻNIEJSZE:

jest rozwiązany problem synchronizacji zwracanej energii do sieci z fazą napięcia w sieci energetyki.

Istnieją już zrealizowane aplikacje dla takiej konfiguracji, które zaakceptowała „Polska Energetyka” (pod katem kształtu napięcia oddawanego do sieci).

Autor: admin

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments